เสวนา เรื่อง “สิทธิมนุษยชน จากวาระแห่งชาติสู่วาระซ่อนเร้น : กรณีสรรหาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ”

Event Date: 
Thursday, 20 December, 2018 - 13:00

เสวนา เรื่อง “สิทธิมนุษยชน จากวาระแห่งชาติสู่วาระซ่อนเร้น : กรณีสรรหาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ” วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม Dipak C.Jain (เดิมเรียก GM Hall) ศศ.นิเวศน์ จุฬำลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโดย สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

 

13.00-13.20 น. ลงทะเบียน

13.20-13.30 น. กล่าวเปิด โดย ดร.เอกพันธุ์ ปิณฑวณิช ผู้อำนวยการ สถาบนสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล

13.30-16.30 น. เวทีสาธารณะ/อภิปราย “สิทธิมนุษยชน จากวาระแห่งชาติสู่วาระซ่อนเร้น : กรณีสรรหาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ” คุณสมชาย หอมลออ ทนายความสิทธิมนุษยชน คุณปกป้อง เลาวัณย์ศิริ สำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนษยชนแห่งสหประชาชาติประจำภูมิภาค (OHCHR Regional Office for South East Asia) ดร. เสรี นนทสูติ ผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนษยชน (AICHR) ดร.ศรีประภา เพชรมีศรี สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

อภิปราย/แลกเปลี่ยน

ดำเนินรายการโดย ผศ. วิชัย ศรีรัตน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโชทัยธรรมาธิราช

16.30 น.  สรุป/ปิดการเสวนา

 

 หมายเหตุ  * รับประทานอาหารว่าง เวลา 15.00-15.15 น. ** กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

พื้นที่ประชาสัมพันธ์