สัมมนาหัวข้อ "ความรู้และความไม่รู้ว่าด้วยความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย: มายาคติและทางออก"

Event Date: 
Tuesday, 25 December, 2018 - 13:30
ศูนย์วิจัยความเหลื่อมล้ำและนโยบายสังคม (CRISP) คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) กำหนดจัดงานสัมมนาหัวข้อ  "ความรู้และความไม่รู้ว่าด้วยความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย: มายาคติและทางออก"  ในวันที่ 25 ธันวาคม 2561  เวลา 13.30-16.30 น.  ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
กำหนดการ
13.30 - 14.30 น. 
“ไขปริศนาความเหลื่อมล้ำด้านทรัพย์สินของประเทศไทย” 
โดย ผศ.ดร.ดวงมณี เลาวกุล, 
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
14.30 - 16.30 น.
“แนวทางการลดความเหลื่อมล้ำ”
โดย ศ.สุริชัย หวันแก้ว, 
ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
และ ศ.ดร.อารยะ ปรีชาเมตตา, 
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยความเหลื่อมล้ำและนโยบายสังคม 
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
ดำเนินรายการโดย
อ.ดร.ธร ปีติดล
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-------------------------------------------------------------
**งานสัมมนาดังกล่าวไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม และไม่ต้องสำรองที่นั่งล่วงหน้า**  
 
 

พื้นที่ประชาสัมพันธ์