เสวนาหัวข้อ "ข้อ (ไม่) ถกเถียงว่าด้วยสถาบันพระมหากษัตริย์ในรัฐธรรมนูญ"

Event Date: 
Wednesday, 16 January, 2019 - 13:00

เสวนาหัวข้อ "ข้อ (ไม่) ถกเถียงว่าด้วยสถาบันพระมหากษัตริย์ในรัฐธรรมนูญ"  วันพุธที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 13.00-16.00 น ห้องประชุมประกอบ หุตะสิงห์ อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ จัดโดยสำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน

ในโอกาสตีพิมพ์
หนังสือชุดกษัตริย์ศึกษาเล่มที่ 3

นี่คือปณิธานที่หาญมุ่ง : 
ข้อถกเถียงว่าด้วยสถาบันพระมหากษัตริย์ในองค์กรจัดทำรัฐธรรมนูญของไทย ตั้งแต่ พ.ศ.2475-2550
โดย
สมชาย ปรีชาศิลปกุล 

วิทยากร
- วรเจตน์ ภาคีรัตน์ 
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ 
- สมชาย ปรีชาศิลปกุล 
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
- เข็มทอง ต้นสกุลรุ่งเรือง 
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาล์ย 
- กิตติศักดิ์ สุจิตตารมย์
นักศึกษาปริญญาเอก บัณฑิตวิทยาลัยเอเชียแปซิฟิกศึกษา มหาวิทยาลัยวาเซดะ

พื้นที่ประชาสัมพันธ์