เสวนาวิชาการ “สิทธิชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมของชาวกะเหรี่ยงบางกลอย-ใจแผ่นดินกับคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด”

Event Date: 
Tuesday, 8 January, 2019 - 13:00

วันอังคารที่ 8 มกราคม พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมจิตติ ติงศภัทิย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เวลา 13.00-17.00 น.

มูลนิธิผสานวัฒนธรรม ร่วมกับสมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เครือข่ายกะเหรี่ยงเพื่อวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมเขตงานตะนาวศรี จะจัดงาน “เวทีวิชาการ สิทธิชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมของชาวกะเหรี่ยงบางกลอย-ใจแผ่นดิน กับคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด” ในวันอังคารที่ ๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. นี้ เพื่อศึกษาคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขดำที่ อส.๗๗/๒๕๕๙ หมายเลขแดงที่ อส.๔/๒๕๖๑ กรณีเมื่อปี ๒๕๕๔ ที่เจ้าหน้าที่กรมอุทยานฯ ได้เผาทำลายบ้านเรือน ยุ้งฉาง ไร่นาของชาวกะเหรี่ยงและบังคับโยกย้ายชาวกะเหรี่ยงออกจากบ้านบางกลอยบน-ใจแผ่นดิน ซึ่งเป็นท้องถิ่นดั้งเดิมที่ได้อยู่อาศัยมาหลายชั่วอายุคนจนศาลปกครอง สูงสุดได้มีคำพิพากษา เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ ให้กรมอุทยานฯ ชดใช้ความเสียหาย ยืนยันสิทธิชุมชนของชาว  กะเหรี่ยงดังกล่าว  และวิเคราะห์สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิชุมชนปัจจุบันของชาวกะเหรี่ยงบางกลอยบน-ใจ แสวงหาแนวทางปกป้องและคุ้มครองสิทธิของชาวกะเหรี่ยง และเพื่อหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในการจัดทำข้อสังเกตและความเห็นร่วมกันในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐที่ปกป้อง คุ้มครอง เคารพสิทธิชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมต่อไป

โดยงานเสวนาดังกล่าวมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

          เวลา ๑๒.๓๐-๑๓.๐๐ น.  ลงทะเบียน

          เวลา ๑๓.๐๐-๑๓.๑๕ น.  กล่าวเปิดงาน โดย คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์**

          เวลา ๑๓.๑๕-๑๕.๒๐ น.  เสวนาเรื่อง “สิทธิชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมของชาวกะเหรี่ยงบางกลอย-ใจแผ่นดิน กับคำ พิพากษาศาลปกครองสูงสุด  ผู้ดำเนินรายการโดยคุณพรเพ็ญ คงขจรเกียรติ

·ดร.สุนทรียา เหมือนพะวงศ์        ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล ศาลฎีกา**

·ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล   อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

·ดร.นฤมล   อรุโณทัย               อาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

·คุณสุรพงษ์  กองจันทึก             ประธานมูลนิธิผสานวัฒนธรรม

·คุณวราภรณ์  อุทัยรังสี             อดีตอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนด้านชนชาติ ผู้ไร้สัญชาติ แรงงานข้ามชาติ 
                                             และผู้พลัดถิ่นสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์

·คุณสมนึก ตุ้มสุภาพ                อดีตประธานคณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชน ด้านชนชาติผู้ไร้ สัญชาติ แรงงานข้ามชาติ 

                                             และผู้พลัดถิ่นสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์

·ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ ปรกติ             อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

          เวลา ๑๕.๒๐-๑๕.๓๕ น.  พักเบรก

          เวลา ๑๕.๓๕-๑๖.๐๐ น.  เสวนาเรื่อง “สิทธิชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมของชาวกะเหรี่ยงบางกลอย-ใจแผ่นดินกับ คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด  ผู้ดำเนินรายการโดยคุณพรเพ็ญ คงขจรเกียรติ

· ดร.สุนทรียา เหมือนพะวงศ์        ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล ศาลฎีกา**

·ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล   อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

·ดร.นฤมล   อรุโณทัย               อาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

·คุณสุรพงษ์  กองจันทึก             ประธานมูลนิธิผสานวัฒนธรรม

·คุณวราภรณ์  อุทัยรังสี             อดีตอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนด้านชนชาติ ผู้ไร้สัญชาติ แรงงานข้ามชาติ และผู้พลัดถิ่นสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์

·คุณสมนึก ตุ้มสุภาพ                อดีตประธานคณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนด้านชนชาติผู้ไร้ สัญชาติ แรงงานข้ามชาติ และผู้พลัดถิ่นสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์

·ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ ปรกติ             อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

          เวลา ๑๖.๐๐-๑๖.๓๐ น.  เปิดให้ถามคำถาม

          เวลา ๑๖.๓๐-๑๖.๔๕ น.  คุณสมชาย หอมลออ ที่ปรึกษามูลนิธิผสานวัฒนธรรม กล่าวปิด

          หมายเหตุ **รอการยืนยัน/กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

พื้นที่ประชาสัมพันธ์