สนทนา "วิกฤติไฟใต้ จะปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมอย่างไร เพื่อคืนความเป็นธรรมแก่ประชาชน"

Event Date: 
Thursday, 31 January, 2019 - 13:00

มูลนิธิผสานวัฒนธรรม (CRCF) ร่วมกับเครือข่ายประชาชนปฏิรูปตำรวจ (Police Watch)และองค์กรภาคีในพื้นที่ จะดำเนินเวทีสนทนาเรื่องการปฏิรูปตำรวจใน 3 จังหวัดภาคใต้ผู้เข้าร่วม จำนวน 80 คน ในวันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 13.00-17.00 น. ณ โรงแรมซีเอส ปัตตานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับประชาชนภาคใต้ และผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ และเข้าใจถึงปัญหาการละเมิดสิทธิที่เกิดขึ้น และระดมความรู้ ประสบการณ์ และข้อคิดเห็น เพื่อร่วมกันหามาตรการที่มีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้ลุล่วง อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนต่อกระบวนการยุติธรรม เพื่อร่วมกันสร้างบรรทัดฐานการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐบนฐานความรู้ความเข้าใจสิทธิมนุษยชนที่มีความเป็นมืออาชีพ ยึดหลักการสิทธิมนุษยชน

13.00-13.30 ลงทะเบียน

13.30 กล่าวเปิดโดย คุณสมศรี หาญอนันทสุข เครือข่ายประชาชนปฏิรูปตำรวจ

13.40-15.30  ตั้งโต๊ะกลมสนทนาครั้งที่1 หัวข้อ วิกฤตไฟใต้: จะปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมอย่างไรเพื่อคืนความเป็นธรรมแก่ประชาชน แลกเปลี่ยนกับพี่น้อง 3 จังหวัดภาคใต้ เรื่อง วิกฤตไฟใต้: จะปฏิรูปตำรวจอย่างไรเพื่อคืนความยุติธรรมแก่ประชาชน โดย

อจ.อัสมา มังกรชัย มหาวิทยาลัยสงขลาานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี คณะรัฐศาสตร์
ทนายสิทธิพงษ์ จันทรวิโรจน์ ตัวแทนศูนย์ทนายความมุสลิม
อนุพงษ์ พันธชยางกูร ตัวแทนผู้ได้รับผลกระทบจากกระบวนการยุติธรรม
รักชาติ สุวรรณ เครือข่ายไทยพุทธเพื่อสันติภาพ
อัญชนา หีมมินะห์ ตัวแทนกลุ่มด้วยใจ
บุษยมาส อิศดุลย์ ตัวแทนบ้านบุญเต็ม
พตอ. วิรุตม์ ศิริสวัสดิบุตร คอลัมนิสต์ เสียงประชาชนปฎิรูปตำรวจ ไทยโพสต์
ดำเนินรายการ บุญแทน ตันสุเทพวีรวงศ์ เครือข่ายประชาชนปฏิรูปตำรวจ (คป.ตร)และพรเพ็ญ คงขจรเกียรติ มูลนิธิผสานวัฒนธรรม

15.40-16.30  ถามตอบ และตอบข้อซักถาม

16.30-17.00 สรุปโดยเครือข่ายประชาชนปฏิรูปตำรวจ (คป.ตร)

พื้นที่ประชาสัมพันธ์