งานสัมมนาเสนอผลงานวิจัยว่าด้วยรัฐสวัสดิการ : บทเรียนจากยุโรปสู่ประเทศไทย