แถลงข่าว "ร่าง พ.ร.บ.โรงงาน ฉบับ คสช.”: วาระซ่อนเร้น – ซ้ำเติมปัญหา PM2.5

Event Date: 
Thursday, 31 January, 2019 - 09:30

วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมห้อง 701 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (อาคารจามจุรี 10) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ

การจัดการแถลงข่าวครั้งนี้ มีขึ้นเพื่ออธิบายให้สาธารณะเข้าใจมากยิ่งขึ้นว่า หาก ร่าง พ.ร.บ.โรงงานฉบับนี้มีผลบังคับใช้ ปัญหามลพิษในประเทศไทยจะรุนแรงขึ้นอย่างไร ความเสียหายที่จะเกิดกับประเทศทั้งเชิงภาพรวมและระดับพื้นที่ ต่อชุมชน ต่อสิ่งแวดล้อม และต่อสุขภาพจะเป็นอย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รัฐบาลมีเจตนาแฝงเร้นอะไรจึงต้องมีคำสั่งเร่งรัดให้ สนช. พิจารณาและผ่านร่างกฎหมายฉบับนี้ให้ทันก่อนการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในอีกไม่นาน

กำหนดการ
09.30 น. – 10.00 น. ลงทะเบียน
10.00 น. – 12.00 น. การแถลงข่าวร่วมเรื่อง "ร่าง พ.ร.บ.โรงงาน ฉบับ คสช.” : วาระซ่อนเร้น - ซ้ำเติมปัญหา PM 2.5 ?

1) “แหล่งกำเนิด PM2.5 จากอุตสาหกรรมการผลิต” 
โดย ธารา บัวคำศรี กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
2) วาระซ่อนเร้นในร่าง พ.ร.บ. โรงงาน ฉบับ คสช. 
โดย เพ็ญโฉม แซ่ตั้ง มูลนิธิบูรณะนิเวศ 
3) สิ่งที่ขาดหายไป ร่าง พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. ... 
โดย สุรชัย ตรงงาม มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม
ถาม-ตอบ และแลกเปลี่ยนความเห็น
ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน

ร่วมจัดโดย 
มูลนิธิบูรณะนิเวศ (EARTH)
มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม - EnLAW
กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Greenpeace SEA) Greenpeace Thailand

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
มูลนิธิบูรณะนิเวศ โทร: 02 952 5061, 082 440 8757

*จอดรถได้ที่อาคารจุฬาพัฒน์ 14 (ซอยจุฬาฯ12) เลยอาคารจัดงานไปประมาณ 100 เมตร ค่าจอดชั่วโมงละ 15 บาท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์