เสวนา เรื่อง “เศรษฐกิจใต้ดิน กฎหมาย และบุหรี่ไฟฟ้าในประเทศไทย”

Event Date: 
Wednesday, 6 March, 2019 - 09:00

ศูนย์วิจัยนวัตกรรมสังคม และศูนย์วิจัยเศรษฐกิจผิดกฎหมาย วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต จัดเสวนา เรื่อง “เศรษฐกิจใต้ดิน กฎหมาย และบุหรี่ไฟฟ้าในประเทศไทย” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจถึงเศรษฐกิจใต้ดินและบุหรี่ไฟฟ้าต่อสังคมไทย เปิดมุมมองทุกมิติทั้งด้านวิชาการ ด้านสาธารณสุข ด้านกฎหมาย รวมถึงความเห็นของภาคประชาชน โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต ผศ.ดร.อุ่นกัง แซ่ลิ้ม รองคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผศ.ดร.รัตพงษ์ สอนสุภาพ ผู้อำนวยการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต พ.ต.อ.วินัย วงษ์บุบผา รองผู้บังคับการ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค คุณเกิดผล แก้วเกิด สำนักงานกฎหมายทนายเกิดผล แก้วเกิด นายมาริษ กรัณยวัฒน์ และนายอาสา ศาลิคุปต ผู้แทนจากเพจเฟสบุ้ก บุหรี่ไฟฟ้าคืออะไร ร่วมเป็นวิทยากรเสวนาในประเด็นดังกล่าว จัดขึ้นในวันพุธที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้อง 6-200 (ชั้น 2) อาคารพิฆเณศ Student Center (อาคาร 6) มหาวิทยาลัยรังสิต