กิจกรรม เชิดชูเกียรติผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน เนื่องในวันสตรีสากลประจำปี พ.ศ. 2562 

Event Date: 
Thursday, 7 March, 2019 - 10:30

ในวันพฤหัสบดีที่ 7 มี.ค. 2562 เวลา 10.30 น– 13.30 น.  ที่ห้องประชุมเอนกประสงค์ชั้น  1  หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ปัจจุบันทั่วโลกพบว่า ผู้หญิงมีบทบาทมากขึ้นในการปกป้องสิทธิมนุษยชน สิทธิชุมชน สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง การมีส่วนในการต่อต้านการทุจริต แต่ในขณะที่ผู้หญิงมีบทบาทมากขึ้น ผู้หญิงก็เป็นเป้าหมายของการโจมตีมากขึ้น ทั้งการคุกคามทางเพศ หรือการฟ้องร้องดำเนินคดี ซึ่งมีเป้าหมายให้ผู้หญิงถูกโดดเดี่ยวและขาดกำลังใจในการทำงาน นอกจากนั้นผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนต้องเผชิญอันตรายในรูปของความลำเอียง การกีดกัน และการไม่ยอมรับจากสังคมมากกว่าสิ่งที่นักปกป้องสิทธิมนุษยชนเพศชายต้องเผชิญ ความท้าทายเหล่านี้ควรได้รับการใส่ใจ เพื่อให้กลไกการปกป้อง และการรับมือกับสถานการณ์ในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและระดับสากลมีความเข้มแข็งมากขึ้น

สำหรับสถานการณ์ที่ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยต้องเผชิญไม่ต่างจากผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนทั่วโลก โดยผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยต้องเผชิญความเสี่ยงเช่นเดียวกันกับนักปกป้องสิทธิมนุษยชนที่เป็นชาย และมักตกเป็นเป้าหมายของการข่มขู่ คุกคาม และด้วยความสัมพันธ์เชิงอำนาจที่ไม่เท่าเทียมระหว่างหญิงชาย ภายใต้โครงสร้างทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ความคิดความเชื่อ ประเพณี และวัฒนธรรมที่ไม่เป็นธรรม และเลือกปฏิบัติต่อผู้หญิง ทำให้การทำงานของผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยถูกมองเป็นการท้าทายความเชื่อดั้งเดิมของครอบครัวและบทบาทของผู้หญิง  ในสังคม ซึ่งนำไปสู่การที่เจ้าหน้าที่รัฐและผู้คนในสังคมส่วนใหญ่มีความเป็นปรปักษ์กับบทบาทที่เปลี่ยนไปของผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน

ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักให้แก่ภาคส่วนต่างๆ ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง รวมถึง ภาคประชาสังคมและประชาชน เห็นความสำคัญในการขับเคลื่อนให้เกิดกลไกหรือมาตรการในการคุ้มครองผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน รวมถึงการสร้างหลักประกันในการทำงานเพื่อปกป้องสิทธิมนุษยชนของผู้หญิงว่าผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนทุกคนจะไม่ถูกทำร้าย ถูกคุกคาม โดยเฉพาะการคุกคามทางเพศ และ  การถูกทำให้เกลียดชัง รวมถึงศักดิ์ศรีและสิทธิมนุษยชนของผู้หญิงจะได้รับการเคารพและคุ้มครอง  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จึงได้จัดงาน ประกาศเกียรติยศผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปีพ.ศ. 2562  ขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่  7  มี.ค.  2562 เวลา 10.30 น. – 13.30 น. ที่ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  ในโอกาสนี้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติใคร่ขอเรียนเชิญสื่อมวลชนเข้าร่วมงานในวันและเวลาดังกล่าว โดยสื่อมวลชนจะได้พบกับกิจกรรมที่น่าสนใจภายในงานดังนี้

·การกล่าวเปิดงานโดย นางอังคณา  นีละไพจิตร  กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในฐานะประธานคณะทำงานด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองด้านสิทธิและความเสมอภาพทางเพศภาพ

·พร้อมร่วมรับฟังการปาฐกถาในหัวข้อ  “มาตรการคุ้มครองผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน”  โดย   รองศาสตราจารย์ ดร. ปกป้อง  ศรีสนิท รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

·พบกับกล่าวแสดงความยินดีต่อบุคคล กลุ่มบุคคลที่ได้รับการประกาศเชิดชูเกียรติ “ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน”โดย   Ms. Katia Chirizzi  รองผู้แทนสำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

· พบกับพิธีมอบเกียรติบัตร เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน เพื่อสร้างขวัญ และกำลังใจในการขับเคลื่อนเพื่อความยุติธรรมในสังคมไทย  โดยปีนี้มีผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติดังนี้ 1. เครือข่ายผู้หญิงกลุ่มรักษ์น้ำอูน  2.   เครือข่ายสตรีม้งในประเทศไทย  3. เครือข่ายปกป้องสิทธิผู้หญิงมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 4. มูลนิธิผู้หญิง 5. นางสาวสุธาสินี แก้วเหล็กไหล  ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ด้านสิทธิแรงงานและแรงงานข้ามชาติ  6. นางพะเยาว์ อัคฮาด ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน แม่ผู้เรียกร้องความยุติธรรม

·ร่วมรับชมวิดีโอ Presentation ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน 

·และร่วมรับฟังเวทีอภิปรายเรื่อง “การถอดบทเรียนจากประสบการณ์การต่อสู้ของผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน” ร่วมอภิปรายโดย ผู้ได้รับการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ประจำปี พ.ศ.2562 นำอภิปรายโดย  นางสาวหทัยรัตน์  พหลทัพ  อดีตผู้สื่อข่าวอาวุโส  สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส