ซีรีย์สัมมนา "ความเหลื่อมล้ำหลากมิติ" : “ความเหลื่อมล้ำในมิติกระบวนการยุติธรรม”

Event Date: 
Monday, 11 March, 2019 - 13:30
ศูนย์วิจัยความเหลื่อมล้ำและนโยบายสังคม (CRISP) คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) กำหนดจัด "ความเหลื่อมล้ำหลากมิติ" : “ความเหลื่อมล้ำในมิติกระบวนการยุติธรรม” โดย รศ.สมชาย ปรีชาศิลปกุล คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  และ คุณ เยาวลักษณ์ อนุพันธ์ ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน ผู้ดำเนินรายการ รศ.ดร.อภิชาต สถิตนิรามัย วันที่ 11 มีนาคม 2562 เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
 
 

พื้นที่ประชาสัมพันธ์