ซีรีย์สัมมนา "ความเหลื่อมล้ำหลากมิติ" : “ความเหลื่อมล้ำในมิติการคมนาคม”

Event Date: 
Monday, 22 April, 2019 - 13:30

ศูนย์วิจัยความเหลื่อมล้ำและนโยบายสังคม (CRISP) คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) กำหนดจัด "ความเหลื่อมล้ำหลากมิติ" :  “ความเหลื่อมล้ำในมิติการคมนาคม” โดย รศ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ เฉลิมพงศ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ผู้ดำเนินรายการ รศ.ดร.อภิชาต สถิตนิรามัย วันที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้องประชุม 60 ปี 2 คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)