ซีรีย์สัมมนา "ความเหลื่อมล้ำหลากมิติ" :  “ความเหลื่อมล้ำในมิติผังเมือง”

Event Date: 
Monday, 13 May, 2019 - 13:30

ศูนย์วิจัยความเหลื่อมล้ำและนโยบายสังคม (CRISP) คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) กำหนดจัด "ความเหลื่อมล้ำหลากมิติ" :  “ความเหลื่อมล้ำในมิติผังเมือง” โดย ผศ.ดร.นิรมล กุลศรีสมบัติ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ผู้ดำเนินรายการ อ.อิสร์กุล อุณหเกตุ
 วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้องประชุม 60 ปี 2 คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

พื้นที่ประชาสัมพันธ์