ซีรีย์สัมมนา "ความเหลื่อมล้ำหลากมิติ" : “ความเหลื่อมล้ำในมิติสาธารณสุข”

Event Date: 
Sunday, 10 March, 2019 - 13:30

ศูนย์วิจัยความเหลื่อมล้ำและนโยบายสังคม (CRISP) คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) กำหนดจัด "ความเหลื่อมล้ำหลากมิติ" :  “ความเหลื่อมล้ำในมิติสาธารณสุข” โดยนพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ ผู้ดำเนินรายการ อ.อิสร์กุล อุณหเกตุ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้องประชุม 60 ปี 2 คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

พื้นที่ประชาสัมพันธ์