ซีรีย์สัมมนา "ความเหลื่อมล้ำหลากมิติ" : “ความเหลื่อมล้ำในมิติเพศสภาพ”

Event Date: 
Monday, 17 June, 2019 - 13:30

ศูนย์วิจัยความเหลื่อมล้ำและนโยบายสังคม (CRISP) คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) กำหนดจัด "ความเหลื่อมล้ำหลากมิติ" : “ความเหลื่อมล้ำในมิติเพศสภาพ” โดย ดร.วราภรณ์ แช่มสนิท สมาคมเพศวิถีศึกษา  และ อ.ดร.เนื้อแพร เล็กเฟื่องฟู คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ ผู้ดำเนินรายการ อ.ดร.ธร ปีติดล วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

พื้นที่ประชาสัมพันธ์