เสวนาทางวิชาการ เรื่อง “การเลือกตั้งแบบ 3 อิน 1 กับผลทางการเมืองและการใช้สิทธิของประชาชน”

Event Date: 
Wednesday, 6 March, 2019 - 08:30

เสวนาทางวิชาการ เรื่อง “การเลือกตั้งแบบ 3 อิน 1 กับผลทางการเมืองและการใช้สิทธิของประชาชน” ตามโครงการวิจัยประเมินผลการจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 8.30-12.00 น. ณ ห้อง LT.1 (ห้องจิ๊ด เศรษฐบุตร) ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 

8.30 - 9.00 น.  ลงทะเบียนสื่อมวลชน

9.00 – 12.00 น.  พิธีกรกล่าวเปิดงาน
- รับฟังข้อเสนอเกี่ยวกับสมมติฐาน การคาดการณ์ และการวิจัยการเลือกตั้ง 2562 เรื่อง “การเลือกตั้งแบบ 3 อิน 1 กับผลทางการเมืองและการใช้สิทธิของประชาชน” โดย ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายความยั่งยืนและบริหารศูนย์รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- รับฟังการร่วมอภิปรายเพื่อนำไปสู่ข้อเสนอแนะ โดย
1. นายกฤช เอื้อวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
2. ผศ.ดร. อรรถสิทธิ์ พานแก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3. ดร. สติธร ธนานิธิโชติ นักวิชาการสถาบันพระปกเกล้า
ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร. วรรณภา ติระสังขะ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

ท่าพระจันทร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- รับฟังข้อเสนอและตอบข้อซักถามของผู้เข้าร่วมรับฟังการเสวนา

12.00 น.   เสร็จสิ้นการเสวนาทางวิชาการ

 

———————————————

หมายเหตุ - พักรับประทานอาหารว่าง เวลา 10.30 - 10.45 น.
- กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม