สัมมนาเรื่อง พหุอัตลักษณ์ และอัตลักษณ์และการเมืองว่าด้วยเพศสภาพในศตวรรษที่ 21

Event Date: 
Monday, 11 March, 2019 - 08:30

สัมมนาเรื่อง พหุอัตลักษณ์ และอัตลักษณ์และการเมืองว่าด้วยเพศสภาพในศตวรรษที่ 21 (Multiple Identities, and Gender Identities and Politics in the 21st Century) วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมกันภัย ชั้น 1 อาคาร 1 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  ต.ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม จัดโดย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

                                                                                                             

08:30 – 09:00 น.       ลงทะเบียน 

09:15 – 09:30 น.       กล่าวเปิดการบรรยายหัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

09:30 – 12:00 น.       บรรยายเรื่อง:

  1. 'Multiple Identities'  โดย Dr Roy Moodley ศาสตราจารย์ด้าน  Psychology, Toronto University
  2. 'Gender Identities and Politics in the 21st Century' โดย Dr Stephen Whitehead อดีตอาจารย์มหาวิทยาลัยในอังกฤษ Thomas Danby College, Leeds และ Keele University ปัจจุบันเป็นนักวิจัยอิสระในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และผู้เขียนหนังสือหลายเล่มเกี่ยวกับเพศสภาพ

ดำเนินรายการโดย อาจารย์ ดร. โชคชัย สุทธาเวศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร. วฤษสพร ณัฐรุจิ  โรจน์ และอาจารย์ ดร. จิตรสุดา ลิมเกรียงไกร หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขา นโยบายสาธารณะและการจัดการ ภาครัฐ

12:00 – 12:25 น.       แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและซักถามโดยผู้เข้าร่วมฟังการบรรยาย

12:25 – 12:30 น.       กล่าวปิดการบรรยายโดยหัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และ มนุษยศาสตร์

หมายเหตุ - รับประทานอาหารว่าง เวลา 10:00 – 10:15 น.

 

พื้นที่ประชาสัมพันธ์