เวทีเสวนาสาธารณะเรื่อง “นโยบายว่าด้วยชาวนา ข้าวปลาอาหาร และฐานทรัพยากร”

Event Date: 
Monday, 11 March, 2019 - 09:00

สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย) มูลนิธิชีววิถี และภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดเวทีเสวนาสาธารณะเรื่อง “นโยบายว่าด้วยชาวนา ข้าวปลาอาหาร และฐานทรัพยากร” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนาเสนอสถานการณ์ปัญหาและข้อเสนอต่อนโยบายสาธารณะใน 5 ประเด็น ดังนี้ 1. ที่ดินและป่าไม้ 2. น้าและภัยพิบัติ 3. ประมง 4. ชาวนาและเกษตรกรรมยั่งยืน และ 5. สารเคมีและความปลอดภัยทางอาหาร รวมทั้งเปิดเวทีเสวนาสาธารณะแก่พรรคการเมืองเพื่อแถลงนโยบายของพรรคและแสดงวิสัยทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับภาคเกษตรและการจัดการทรัพยากร
 

ในวันจันทร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 09.00 – 12.30 น. ณ ณ ห้องประชุมเกษม สุวรรณกุล คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท กรุงเทพฯ

พื้นที่ประชาสัมพันธ์