สัมมนาวิชาการ “มองรัฐไทยในมิติสังคมศาสตร์"

Event Date: 
Friday, 26 April, 2019 - 13:00

"ประวัติศาสตร์ไทยมิใช่การเดินเป็นเส้นตรงไปสู่ความเป็นสมัยใหม่ แต่เกิดจากกระบวนการอันซับซ้อนของปฏิสัมพันธ์ระหว่างพลังทางสังคมอันหลากหลาย และจวบจนถึงปัจจุบัน รัฐไทยก็ยังห่างไกลจากการเป็นรัฐสมัยใหม่ ที่สมาชิกภายในรัฐมีความเป็นพลเมืองอย่างเต็มภาคภูมิ" ~ กุลลดา เกษบุญชู มี้ด (บทนำ, ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์: วิวัฒนาการรัฐไทย, 2562)

คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญร่วมสัมมนาวิชาการ 

“มองรัฐไทยในมิติสังคมศาสตร์" (The Thai State from the Social Science Perspectives)

วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่า ชั้น 11 ตึก 3 คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

-------------------

• ปาฐกถานำ “เครื่องมือการศึกษาและสถานะของรัฐไทยในมิติสังคมศาสตร์” โดย รศ.ดร.กุลลดา เกษบุญชู มี้ด

• "รัฐไทยในมุมมองกุลลดา" โดย ดร.ปวงชน อุนจะนำ ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

...

ร่วมด้วยเสวนา “มองรัฐไทยในมิติสังคมศาสตร์" ผ่านมุมมองการศึกษารัฐไทยและพลังทางสังคมที่หลากหลาย : 

• “รัฐอุปถัมภ์ (Clientelist state)” โดย รศ.เวียงรัฐ เนติโพธิ์ ภาควิชาการปกครอง รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

• “อัตลักษณ์ในสากลนุวัตรของรัฐไทย (Identity in the internationalization of the Thai state)” โดย ดร.พงศ์พิสุทธิ์ บุษบารัตน์ ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

• “รัฐ(สั่ง)สอน: การทำความเข้าใจรัฐไทยผ่านบทบาทของข้าราชการครู (Thai educational state)” โดย ดร.วงอร พัวพันสวัสดิ์ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

• “รัฐวิศวกรรม (Engineering state)” โดย ผศ.ดร.จักรกริช สังขมณี ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ดำเนินรายการโดย ดร.กนกรัตน์ เลิศชูสกุล ภาควิชาการปกครอง รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย