โครงการสัมมนาเนื่องในวันแรงงานสากลและวันแรงงานแห่งชาติประจำปี 2562 เรื่อง “100 ปี องค์การแรงงานระหว่างประเทศกับขบวนการแรงงานไทยภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตย: อดีต ปัจจุบัน และอนาคต”

Event Date: 
Sunday, 12 May, 2019 - 12:00

การสัมมนาเนื่องในวันแรงงานสากลและวันแรงงานแห่งชาติประจำปี 2562 (วันที่ 1 พฤษภาคม 2562) เรื่อง “100 ปี องค์การแรงงานระหว่างประเทศกับขบวนการแรงงานไทยภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตย: อดีต ปัจจุบัน และอนาคต” วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2562  ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประภาศน์ อวยชัย ตึกเอนกประสงค์ 1 ชั้น 4  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

จัดโดย มูลนิธินิคม จันทรวิทุร  สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  สาขาวิชานโยบายสังคม คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ มูลนิธิไพศาล ธวัชชัยนันท์

องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization, ILO) กำเนิดขึ้นเมื่อหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง คือเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2462 ภายใต้สนธิสัญญาสันติภาพแวร์ซาย โดยความร่วมมือของขบวนการแรงงานในสหรัฐอเมริกาและยุโรป รัฐบาล และฝ่ายนายทุน

ในโอกาสที่วันแรงงานสากลเวียนมาบรรจบครบอีกรอบหนึ่งในปีนี้ คือวันที่ 1 พฤษภาคม ของทุกปี เพื่อรำลึกถึงวันแรกของการนัดหยุดงานทั่วไปในมลรัฐชิคาโก สหรัฐอเมริกา คือ วันที่ 1 พฤษภาคม 1886 ในการเรียกร้องให้มีการทำงานไม่เกินวันละ 8 ชั่วโมง จนการเคลื่อนไหวประสบความสำเร็จและขยายผลไปในระดับสากลในทางปฏิบัติ อันทำให้คุณภาพชีวิตของคนทำงานทั่วโลกได้อานิสงฆ์มาจนกระทั่งทุกวันนี้ ในวาระการเฉลิมฉลองวันแรงงานสากลและวันแรงงานแห่งชาติประจำปีนี้ จึงสมควรจัดงานขึ้นเพื่อร่วมกันให้คุณค่าต่อองค์การแรงงานระหว่างประเทศ และสำรวจทบทวนการดำเนินงานของขบวนการแรงงานไทยในอดีต ปัจจุบัน และแนวทางในอนาคต

 

12:30 – 13:00 น.                       ลงทะเบียน 

13:00 – 13:15 น.                       กล่าวต้อนรับ โดย นายบุญเทียน ค้ำชู ประธานมูลนิธิไพศาล ธวัชชัยนันท์ ผู้อำนวยการหรือผู้แทนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสังคม คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

13:15 – 13:30 น.                       กล่าวเปิดการสัมมนาโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ ผู้อำนวยการ สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มธ.

13:30 – 14:00 น.                       งานวิจัย/ข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับแรงงาน  โดย ผู้แทนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสังคม คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้แทนสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มธ. ผู้แทนสถาบันการศึกษาอื่นๆ

14:00 – 16:30 น.                       การอภิปรายเรื่อง “100 ปี องค์การแรงงานระหว่างประเทศกับขบวนการ  แรงงานไทยภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตย: อดีต ปัจจุบัน และอนาคต”

  • นายโกวิทย์ บุรพธานินทร์ กรรมการ มูลนิธินิคม จันทรวิทุร
  • นายทวี เตชะธีราวัฒน์ ประธานสภาองค์การลูกจ้างสมาพันธ์แรงงานแห่งประเทศไทย และประธานจัดงานวันแรงงานแห่งชาติประจำปี 2562
  • นางพัชณีย์ คำหนัก กลุ่มสังคมนิยมแรงงาน
  • นายสมพร ขวัญเนตร ประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย
  • อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน หรือผู้แทน
  • ผศ. ดร. อนุสรณ์ ธรรมใจ รองประธานมูลนิธิปรีดี พนมยงค์ และอดีตคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
  • ดร. โชคชัย สุทธาเวศ เลขาธิการ มูลนิธินิคม จันทรวิทุร และ อาจารย์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ดำเนินการอภิปราย)                

16:30 – 16:55 น.                       แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและซักถามโดยผู้เข้าร่วมสัมมนา

16:55 – 17:00 น.                       กล่าวปิดการสัมมนา โดย ผู้แทนมูลนิธินิคม จันทรวิทุร

หมายเหตุ:          รับประทานอาหารว่าง เวลา 15:30 – 15:45 น.

พิธีกร:               อาจารย์วิภา ดาวมณี

(เข้าฟังโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)

พื้นที่ประชาสัมพันธ์