งานวันปรีดี พนมยงค์ ประจำปี 2562

Event Date: 
Saturday, 11 May, 2019 - 07:00

กำหนดการ

งานวันปรีดี พนมยงค์ ประจำปี 2562 วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 07.00 – 12.00 น. ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

 

ณ บริเวณลานปรีดี พนมยงค์

เวลา 07.00 น. ผู้มีเกียรติมาถึงบริเวณงานและลงทะเบียน

เวลา 07.30 น. พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ และ
ท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์

เวลา 08.00 น. • รศ. เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กล่าวถึงความสำคัญของงานวันปรีดี พนมยงค์ และเปิดงาน

• นายกสมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือ ผู้แทน

กล่าวถึงความสำคัญของงานวันปรีดี พนมยงค์

• นายกองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กล่าวถึงความสำคัญของงานวันปรีดี พนมยงค์

• การขับร้องเพลงประสานเสียง (เพลงประจำมหาวิทยาลัย ทำนอง  มอญดูดาว – เพลงปรีดี พนมยงค์ - เพลงคนดีมีค่า) โดยชุมนุมขับร้องประสานเสียงแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เวลา 08.20 น. พิธีวางพานพุ่มอนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์

ณ ห้องประชุมประกอบ หุตะสิงห์ อาคารอเนกประสงค์ 1 ชั้น 3

เวลา 09.30 น. • พิธีมอบโล่ “ปรีดี พนมยงค์” แก่นักศึกษาดีเด่น ประจำปี 2562

นางสาวศิวนาถ โปษยาอนุวัตร์ นักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์

• พิธีมอบรางวัลทุนการศึกษา “ทุนปาล พนมยงค์” ประจำปี 2562

โดย ทายาทของ ศาสตราจารย์ ดร. ปรีดี พนมยงค์ – ท่านผู้หญิง พูนศุข พนมยงค์

• การนำเสนอบทความรางวัล “ทุนปาล พนมยงค์” ประจำปี 2562

โดย นายทัชภูมิ ทุมสวัสดิ์ นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มธ.

เวลา 10.00 – 12.00 น. การอภิปรายเรื่อง “อนาคตอุดมศึกษาไทย : จากบ่อน้ำบำบัดความกระหายสู่ความหลากหลายของการเรียนรู้”

วิทยากร 

• นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ  

อดีตนายกรัฐมนตรี

• ศาสตราจารย์ ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์

อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• รองศาสตราจารย์ ดร. อนุชาติ พวงสำลี

คณบดีคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มธ.

 ดำเนินรายการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัครพงษ์ ค่ำคูณ  อาจารย์ประจำวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์

 

เวลา 12.00 น. - รับประทานอาหารกลางวัน

พื้นที่ประชาสัมพันธ์