เสวนาวิชาการเรื่อง "ทางออกฝุ่นพิษ PM 2.5"

Event Date: 
Friday, 10 May, 2019 - 13:00

ศูนย์กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอเชิญทุกท่านผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเสวนาวิชาการเรื่อง "ทางออกฝุ่นพิษ PM 2.5" ซึ่งการเสวนานี้จัดโดย นักศึกษาปริญญาโท วิชา น.784 ปัญหาการดำเนินคดีสิ่งแวดล้อม ในวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมจิตติ ติงศภัทิย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนสำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ที่ http://bit.ly/2VfmAcw

พื้นที่ประชาสัมพันธ์