เสวนาวิชาการ ทิศทางการเมืองไทยหลังการเลือกตั้ง "พลังสื่อ Social Media กับการเมืองไทย"