public forum + workshop “Why We Post เข้าใจโลกใหม่ของวัยรุ่นยุควุ่นเน็ต” โดย สสส. x bookscape

Event Date: 
Friday, 17 May, 2019 - 09:00

วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00-17.00 น. ณ ห้องประชุม 201 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

พื้นที่ประชาสัมพันธ์