เวทีสาธารณะ “สิ่งแวดล้อมและการดำรงชีวิตกับผลกระทบจากการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในอาเซียน: เล่าเรื่องประชาชน” และการแสดงภาพถ่ายโดยเริงฤทธิ์ คงเมือง

Event Date: 
Wednesday, 19 June, 2019 - 09:00

สัปดาห์สิ่งแวดล้อมแม่โขง - อาเซียน (MAEW) 2562 (Mekong-ASEAN Environmental Week 2019) เวทีสาธารณะ “สิ่งแวดล้อมและการดำรงชีวิตกับผลกระทบจากการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในอาเซียน: เล่าเรื่องประชาชน” และการแสดงภาพถ่ายโดยเริงฤทธิ์ คงเมือง 19 มิถุนายน 2562   เวลา  9.00 น. - 17.00 น ณ ห้องประชุมจุมภฏ-พันธ์ทิพย์ ชั้น 4 อาคารประชาธิปก- รำไพพรรณี คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เดินสิบนาทีจากสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสามย่าน)

 

เวลา

รายการ

ผู้พูด

9.00-9.30

กล่าวต้อนรับและแนะนำรายการ

ตัวแทนผู้จัด

9.30-11.00

ว่าด้วยพลังงาน และผลกระทบข้ามพรมแดน

 

เขื่อนแม่น้ำโขงกับผลกระทบข้ามพรมแดน

มนตรี จันทวงศ์  กลุ่มเสรีภาพแม่น้ำโขง

 

สถานการณ์ในพื้นที่เขื่อนเซเปียน-เซน้ำน้อย

ทันยา โรเบิร์ต (Tanya Robert) แม่โขงวอชท์

(Mekong Watch)

 

สถานการณ์เรื่องน้ำมันและก๊าซในพม่า

ซอ ตา โป (Saw Tha Phoe) เครือข่ายจับตาสถานการณ์แม่น้ำกระเหรี่ยง (Karen River Watch)

 

ดำเนินการอภิปราย

แกรี ลี (Gary Lee) องค์การแม่น้ำนานาชาติ (International Rivers)

11.00-11.30

พัก/กาแฟ

11.30-12.30

โครงสร้างพื้นฐาน เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจอื่นๆ ของอาเซียน

 

เขตเศรษฐกิจพิเศษในประเทศแม่น้ำโขง

พรพนา ก๊วยเจริญ กลุ่มจับตาปัญหาที่ดิน

 

ถนนจากไทยไปทวาย

ธีระชัย ศาลเจริญกิจถาวร กลุ่มเสรีภาพแม่น้ำโขง

 

สถานการณ์ในกัมพูชา

ริเดน ซุน (Riden Sun) โครงการปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนา (Focus on the Global South)

 

 

ดำเนินการอภิปราย

ประภาส ปิ่นตบแต่ง สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

12.30-13.30

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.30-15.00

ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ห่วงโซ่อาหาร และการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ

 

อาหารโรงงานกับอาหารจากไร่นา  

อุบล อยู่หว้า เครือข่ายเกษตรทางเลือก

 

การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ผลกระทบต่อภูมิภาคและประชาชน

เครือข่ายจับตาการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ประเทศไทย (รอยืนยันชื่อ)

 

ป่าไม้ ความมั่นคงทางอาหารและการขับเคลื่อนของประชาชน

ฮาฟิซูดิน นาซารูดิน (Hafizudin Nasarudin) ประธานกลุ่มนักกิจกรรมสิ่งแวดล้อมในพื้นที่คาบสมุทรมาเลเซีย (Persatuan Aktivis Sahabat Alam)/สมาคมนักกิจกรรมสิ่งแวดล้อมมาเลเซีย

 

ดำเนินการอภิปราย

วรวรรณ ศุกระฤกษ์ เอริ์ทไรท์ อินเตอร์เนชั่นแนล (EarthRights International)

15.00-15.30

พักดื่มกาแฟ

 

15.30-16.30

สะท้อนความเห็นจากการรับฟังและเพิ่มเติมข้อมูล

ชาลมาลี กุตตัล (Shalmali Guttal) โครงการปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนา (FOCUS)

วิทูรย์ เพิ่มพงศาเจริญ เครือข่ายพลังงานและนิเวศวิทยา (MEENet)

เด็บบี สตอดฮาร์ท (Debbie Stothard) Atsean Burma

วิทูรย์ เลี่ยนจำรูญ มูลนิธิชีววิถี

ดำเนินการอภิปรายโดย เปรมฤดี ดาวเรือง โปรเจกต์เสวนาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

 

16.30

ขอบคุณและกล่าวปิดงาน โดยตัวแทนคณะผู้จัดงาน

 

 

องค์กรผู้ร่วมจัด/สนับสนุน

โปรเจกต์เสวนาเอเชียตะวันออกเฉียง เครือข่ายประชาชนจับตาการลงทุนในเขื่อนลาว/เครือข่ายติดตามการลงทุนไทยและความรับผิดชอบข้ามพรมแดน/เสมสิกขาลัย/กลุ่มเสรีภาพแม่น้ำโขง/มูลนิธิศูนย์ข้อมูลชุมชน/ กลุ่มจับตาปัญหาที่ดิน/โครงการศิลปะชุมชน/กลุ่มฮักเชียงของ/ เครือข่ายพลังงานเพื่อนิเวศวิทยาแม่น้ำโขง/เอิร์ทไรท์อินเตอร์เนชั่นแนล/องค์การแม่น้ำนานาชาติ/โครงการปฏิบัติการเพื่อการพัฒนา/ศูนย์ภูมิภาคด้านสังคมศาสตร์และการพัฒนาที่ยั่งยืน คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/ สำนักงานกรรมการสิทธิมนงะเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคด้วยกัมพูชา ศูนย์ศึกษาความขัดแย้งและสันติภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พื้นที่ประชาสัมพันธ์