เสวนาแลกเปลี่ยน หนังสือเรื่อง ‘ศาสนากับความรุนแรง’

Event Date: 
Thursday, 20 June, 2019 - 13:00

วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 - 17.00 น. ณ ห้องสมุด สุข กาย ใจ 
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) สำรองที่นั่งฟรี ที่
https://www.sac.or.th/main/th/activity/detail/290

กำหนดการ

13.00 น. ลงทะเบียน

13.20 น. กล่าวเปิดงาน

13.30 น. คุณพิพัฒน์ พสุธารชาติ ตัวแทนจาก 
สำนักพิมพ์ Illuminations Editions กล่าวถึง
ที่มาของหนังสือศาสนากับความรุนแรง

13.40 น. หนังสือศาสนากับความรุนแรง ในทรรศนะของ
ศ.ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์

14.45 น. เสวนา หัวข้อ “ศาสนาไม่มีความรุนแรง หรือ
ความรุนแรงไม่มีศาสนา?” 
- ผศ.ดร.ชาญณรงค์ บุญหนุน 
- อาจารย์เอกรินทร์ ต่วนศิริ 
หนึ่งในผู้เขียนบทความ
- พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มจร. วิจารณ์
- ผศ.สุรพศ ทวีศักดิ์ วิจารณ์ปิดท้าย
ดำเนินรายการโดย พิพัฒน์ พสุธารชาติ
.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 0-2880-9429

พื้นที่ประชาสัมพันธ์