เวที Advancing Partnership in ASEAN "มุมมองและข้อเสนอของภาคประชาสังคม"

Event Date: 
Tuesday, 18 June, 2019 - 09:00

คณะกรรมการภาคประชาสังคมไทยและคณะกรรมการภูมิภาคเพื่อการจัดประชุมอาเซียนภาคประชาชน ขอเชิญเข้าร่วมเวที Advancing Partnership in ASEAN "มุมมองและข้อเสนอของภาคประชาสังคม" 18 มิถุนายน 2562  เวลา 9.00-12.30 น. ณ ห้องเสวนา Convention hall 2 อาคาร D ชั้น 2 ไทยพีบีเอส

เนื่องในโอกาสที่จะมีการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน (ASEAN SUMMIT) โดยรัฐบาลไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม มีหัวข้อการประชุม คือ “Advancing Partnership for Sustainability”  ในวันที่ 20-23 มิถุนายน 2562 นี้  แต่ภาคประชาสังคม ซึ่งเป็นภาคีหุ้นส่วนที่สำคัญของประชาคม ASEAN กลับไม่ได้รับโอกาสที่จะเข้าพบเพื่อนำเสนอมุมมองและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้นำ (Interface Meeting) ดังที่เคยมีการปฏิบัติมา

 

เวที “Advancing Partnership in ASEAN มุมมองและข้อเสนอของภาคประชาสังคม” นี้ จึงจัดขึ้นเพื่อให้ประชาสังคมทั้งไทยและประเทศอื่นในภูมิภาคได้ร่วมกันนำเสนอมุมมอง ในเรื่องภาคีหุ้นส่วนในการพัฒนา เพื่อให้ ASEAN ไปสู่การเป็นภูมิภาคที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง (People Centered)

กำหนดการ

8.30-9.00 น. ลงทะเบียน

9.00-11.30 น. เสวนา Advancing Partnership in ASEAN มุมมองและข้อเสนอของภาคประชาสังคม

 แนวคิดและหลักการเรื่อง Partnership - ชลิดา  ทาเจริญศักดิ์  มูลนิธิศักยภาพชุมชน  

 มุมมองด้านสิ่งแวดล้อมและสิทธิชุมชน - เปรมฤดี  ดาวเรือง Project SEVANA South-East Asia

 มุมมองด้านสิทธิสตรี - อุษา  เลิดศรีสันทัด  มูลนิธิผู้หญิง 

 มุมมองด้านสิทธิมนุษยชน – บุญแทน  ตันสุเทพวีระวงศ์ Campaign Committee for Human Rights

 มุมมองด้านประชาธิปไตย – Debby Stothard, Altsean Burma

 มุมมองจากเยาวชน – Joel Mark Barredo, Youth Think Tank member at ASEAN Youth Forum

 มุมมองของสื่อมวลชน – พีระวัฒน์  โชติธรรมโม นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย 

  Partnership in ASEAN : 10 Years Review - สุนทรี  หัตถี  เซ่งกิ่ง  HomeNet Southeast Asia

  มุมมองทางวิชาการ :  – ศ.สุริชัย หวันแก้ว  ศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

11.30-12.00 น.  แลกเปลี่ยนซักถาม

 

12.00-12.30 น.   แถลงข่าว ข้อเสนอภาคประชาชน

 

ประสานงาน. 

  สุนทรี  089 713 2070

  บุญแทน  081 866 2136

  ประกาศ  089 106 2963

พื้นที่ประชาสัมพันธ์