ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ 'วาระแรกประชาชน ปักหมุด ปลดอาวุธ คสช.'

Event Date: 
Sunday, 23 June, 2019 - 12:30

23 มิ.ย. เวลา 12:30 – 24 มิ.ย. เวลา 12:00  ห้องประชุมประกอบ หุตะสิงห์ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

เป็นเวลากว่า 5 ปีเต็ม ภายใต้การปกครองของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ซึ่งได้ใช้อำนาจพิเศษออกประกาศและคำสั่งรวมกันอย่างน้อย 537 ฉบับ มาใช้ควบคู่กับกฎหมายในระบบปกติ ซึ่งเมื่อมีการเลือกตั้งและ คสช.​ ได้สิ้นสุดไปแล้ว ประกาศและคำสั่งเหล่านี้ก็ควรสิ้นสภาพไปด้วย แต่รัฐธรรมนูญมาตรา 279 กลับรับรองให้มีผลบังคับใช้ต่อไปได้จนกว่าจะมีการออกกฎหมายมายกเลิก ภาคประชาชน 23 เครือข่ายจึงใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 133(3) เข้าชื่อกันมากกว่า 10,000 คน เพื่อเสนอยกเลิกประกาศและคำสั่ง คสช. รวม 35 ฉบับ ที่เกี่ยวข้องกับ 4 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นเสรีภาพการแสดงออกของประชาชน ประเด็นเสรีภาพสื่อมวลชน ประเด็นสิทธิในกระบวนการยุติธรรม ประเด็นสิทธิในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

เป็นเวลากว่า 1 ปีเต็มที่ภาคประชาชน 23 เครือข่าย จัดทำร่างกฎหมายขึ้น ชื่อว่า “ร่าง พ.ร.บ. ยกเลิกประกาศและคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ขัดกับหลักสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย พ.ศ. ….” และร่วมมือกันจัดกิจกรรมกว่า 100 ครั้ง ทั่วประเทศเพื่อเปิดให้ผู้สนับสนุนร่วมกันเข้าชื่อในแบบฟอร์ม พร้อมถ่ายสำเนาบัตรประชาชน ให้ครบ 10,000 คน เพื่อช่วยกันเสนอร่างพ.ร.บ. ฉบับนี้ต่อรัฐสภาที่มาจากการเลือกตั้งซึ่งมีความชอบธรรมในการพิจารณาและออกกฎหมาย

จนกระทั่งบัดนี้สามารถรวบรวมรายชื่อได้เกินจำนวนที่ต้องการแล้ว และรัฐสภาที่มาจากการเลือกตั้งได้จัดตั้งขึ้นแล้ว เครือข่ายภาคประชาชนจึงจะจัดกิจกรรมแรกภายใต้รัฐบาลใหม่ เพื่อพบปะพูดคุยกับตัวแทนประชาชนในรัฐสภา สื่อสารต่อสาธารณะ และนำร่างพ.ร.บ. พร้อมรายชื่อทั้งหมดไปยื่นต่อรัฐสภาต่อไป

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ตัวแทนเครือข่ายภาคประชาชน และผู้เข้าร่วมลงชื่อ มาร่วมงานประมาณ 100 คน
ตัวแทนพรรคการเมืองที่จะรับร่างกฎหมายไปพิจารณา มาแถลงจุดยืน 10 พรรค
สื่อมวลชนที่ติดตามประเด็นการเมือง 20 แห่ง

กำหนดการ
กิจกรรมวาระแรกประชาชน “ปักหมุด ปลดอาวุธ คสช.”

วันที่ 23 มิถุนายน 2562 เวลา 12.30 - 17.30 น.
ห้องประกอบ หุตะสิงห์ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

12.30 - 13.00 เริ่มลงทะเบียนเข้างาน

13.00 - 13.15 ชี้แจงรายละเอียด ประกาศและคำสั่งของ คสชซ. 35 ฉบับ ที่เสนอให้ยกลิก
โดย ยิ่งชีพ อัชฌานนท์ iLaw

13.15 - 15.00 ตัวแทนเครือข่ายประชาชน ร่วมกันแถลงเหตุผลที่ต้องเข้าชื่อเพื่อยกเลิกประกาศ/คำสั่ง คสช. 35 ฉบับ เช่น

- ประยงค์ ดอกลำไย คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชัย (กป.อพช.)
- นิมิตร์ เทียนอุดม เครือข่ายคนรักหลักประกันสุขภาพ
- ณตฤณ ฉอ้อนศรี สมัชชาคนจน
- ธนพร วิจันทร์ คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย
- ณัฐาศิริ เบิร์กแมน สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน
- วัชรพล นาคเกษม ตัวแทนเครือข่ายคนรุ่นใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
- สุนทร ดวงณรงค์ ตัวแทนเครือข่ายประชาชนผู้เป็นเจ้าของแร่
- ตัวแทนเครือข่ายนักวิชาการเพื่อสิทธิพลเมือง
- ตัวแทนเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก
- ตัวแทนเครือข่ายสลัมสี่ภาค

ฯลฯ

15.00 - 16.45 ตัวแทนพรรคการเมือง แถลงจุดยืนของแต่ละพรรคการเมืองต่อร่างพระราชบัญญัติที่ประชาชนเข้าชื่อกันเสนอ ได้แก่

- พล.ท.พงศกร รอดชมพู พรรคอนาคตใหม่
- พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง พรรคประชาชาติ
- วิรัตน์ วรศสิริน พรรคเสรีรวมไทย
- ตัวแทนพรรคเพื่อไทย*
- ตัวแทนพรรคพลังประชารัฐ*
- ตัวแทนพรรคประชาธิปัตย์*
- ตัวแทนพรรคเศรษฐกิจใหม่*

ฯลฯ

16.45 - 17.00 ชี้แจงรายละเอียดกิจกรรมต่อไป คือ การเดินทางเพื่อนำรายชื่อกว่า 10,000 ชื่อ ไปยื่นต่อรัฐสภาในช่วงเช้าวันที่ 24 มิถุนายน 2562

17.00 - 17.30 ตัวแทนภาครประชาชนและตัวแทนพรรคการเมืองถ่ายภาพร่วมกัน
ที่หน้าตึกอเนกประสงค์

*ผู้เข้าร่วมเวที อยู่ระหว่างการติดต่อประสานงาน

---------------------------------------------

วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 9.00 - 12.00 น.

เครือข่ายภาคประชาชน นำรายชื่อทั้งหมดยื่นต่อประธานรัฐสภาเพื่อให้รับร่างพระราชบัญญัติไปพิจารณาในระเบียบวาระของสภาผู้แทนราษฎร
สถานที่นัดหมายอยู่ระหว่างการติดต่อประสานงาน

พื้นที่ประชาสัมพันธ์