เสวนา เรื่อง “ปฏิรูประบบยุติธรรม... เสียงสะท้อนจากเรือนจำ”

Event Date: 
Saturday, 29 June, 2019 - 13:00

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ร่วมกับ สถาบันปฏิรูปประเทศไทย (สปท.) มหาวิทยาลัยรังสิต จัดเสวนา เรื่อง “ปฏิรูประบบยุติธรรม... เสียงสะท้อนจากเรือนจำ” นำเสนอโดย ดร.สุริยะใส กตะศิลา ผู้อำนวยการสถาบันปฏิรูปประเทศไทย (สปท.) มหาวิทยาลัยรังสิต และคุณพิภพ ธงไชย ดำเนินรายการโดย คุณชาญวิทย์ อร่ามฤทธิ์ ในวันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 1 อาคารรัตนคุณากร (อาคาร 11) มหาวิทยาลัยรังสิต

ผู้สนใจเข้าร่วมฟังฟรี สอบถามเพิ่มเติม 0-2791-6000 ต่อ 5310

พื้นที่ประชาสัมพันธ์