เสวนาวิชาการเรื่อง “จากรัฐบาลลายพรางสู่ประชาธิปไตยอำพราง: ที่มา ปัญหา และทางออก”

Event Date: 
Saturday, 29 June, 2019 - 10:00

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับเครือข่ายนักวิชาการเพื่อสิทธิพลเมือง (คนส.) จัดเสวนาวิชาการเรื่อง “จากรัฐบาลลายพรางสู่ประชาธิปไตยอำพราง: ที่มา ปัญหา และทางออก” ในวันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562 เวลา 10:00 – 16:30 น. ณ ห้องประชุมคึกฤทธิ์ ปราโมช อาคารอเนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ตามกำหนดการดังนี้

เวลา 09:45 – 10:00 น. ลงทะเบียน

เวลา 10:00 – 10:15 น. รองศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ อุณโณ คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยากล่าวเปิด

เวลา 10:15 – 12:00 น. ประชาธิปไตยอำพราง 1: ที่มา
โดย
- รองศาสตราจารย์สมชาย ปรีชาศิลปกุล คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระบบกฎหมายและกลไกการเลือกตั้ง)
- อาจารย์ ดร.เอกพันธุ์ ปิณฑวณิช สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล (สูตรและวิธีการคำนวณ ส.ส. และการทำงานของ กกต.)
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต จันทร์โรจน์กิจ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (รัฐธรรมนูญ ส.ว. การเสนอชื่อนายกรัฐมนตรี และการตั้งรัฐบาล) 
- อาจารย์เสนาะ เจริญพร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (กลยุทธ์ระดับพื้นที่)
ดำเนินรายการโดย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนศักดิ์ สายจำปา สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เวลา 12:00 – 13:00 น. พักกลางวัน

เวลา 13:00 – 14:45 น. ประชาธิปไตยอำพราง 2: ปัญหา
โดย
- รองศาสตราจารย์ ดร.พิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ์ อดีตอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (การจับมือกันระหว่างรัฐบาล กองทัพ และทุนใหญ่) 
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สามชาย ศรีสันต์ วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ปัญหาปากท้อง ทรัพยากร และสวัสดิการ)
- อาจารย์ ดร.เบญจรัตน์ แซ่ฉั่ว สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล (การละเมิดสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกและการข่มขู่คุกคามและไล่ล่าผู้เห็นต่างทางการเมือง)
- อาจารย์ ดร.ชลิตา บัณฑุวงศ์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ปัญหาชายแดนภาคใต้)
ดำเนินรายการโดย 
อาจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ หนุนภักดี คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เวลา 14:45 – 16:30 น. ประชาธิปไตยอำพราง 3: ทางออก 
โดย
- อาจารย์นพพร ขุนค้า คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (การแก้กฎหมายและรัฐธรรมนูญ) 
- พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการพรรคประชาชาติ และประธานคณะทำงาน 7 พรรคร่วมฝ่ายค้านชุดการมีส่วนร่วมของประชาชน (พรรคการเมืองและระบบรัฐสภา)
- ยิ่งชีพ อัชฌานนท์ โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน - iLaw (การเคลื่อนไหวทางสังคม)
- ธนวัฒน์ วงค์ไชย อดีตประธานสภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ขบวนการนักศึกษาและ "คนรุ่นใหม่") 
ดำเนินรายการโดย 
รองศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ อุณโณ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พื้นที่ประชาสัมพันธ์