สมัชชาเฉพาะประเด็นว่าด้วย นโยบายรองรับสังคมสูงวัย ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562

Event Date: 
Thursday, 4 July, 2019 - 08:30

วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2562 เวลา 08.30-15.30 น. ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 5,6 ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

 

พบกับ ปาฐกถาพิเศษ “อนาคตประเทศไทยกับสังคมสูงวัย” โดย ศ.กิตติคุณ เทียนฉาย กีระนันทน์ อดีตประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ และที่ปรึกษากรรมการสนับสนุนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาวะรองรับสังคมสูงวัย นพ.อำพล จินดาวัฒนะ สมาชิกวุฒิสภา และอดีตประธานกรรมาธิการปฏิรูปสังคมและชุมชนฯ สภาปฏิรูปแห่งชาติ นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ  ประธานกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม และกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ศ.คลินิกพิเศษ นพ.เสรี ตู้จินดา ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข

 

และการพิจารณา ระเบียบวาระการประชุมสมัชชานโยบายรองรับสังคมสูงวัย 4 ด้าน

·ด้านเศรษฐกิจ : การออมเพื่อสังคมสูงวัย

·ด้านสังคม : การเสริมสร้างศักยภาพและการจัดการของชมรมผู้สูงอายุ

·ด้านสภาพแวดล้อม : การปรับสภาพแวดล้อมรองรับสังคมสูงวัย ด้วย 1 ตำบล 1 ศูนย์อยู่ดี

·ด้านสุขภาพ : ร่วมสร้างชุมชนรอบรู้สุขภาพและพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว

 

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ กลุ่มงานสื่อสารสังคม สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)

นันทพร เตชะประเสริฐสกุล โทร 02 832 9143, 081 584 0080 อีเมล์ nantaporn@nationalhealth.or.th

นันญนัฏฐ ถุงปัญญา โทร 02 832 9146, 080 629 3599 อีเมล์ nanyanat@nationalhealth.or.th

พื้นที่ประชาสัมพันธ์