เวที De-Talk : ล้างพิษรัฐประหาร ทวงคืนอำนาจอธิปไตยให้ประชาชน

Event Date: 
Sunday, 7 July, 2019 - 13:00

วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00-17.00 น. ณ ห้องประชุมริมน้ำ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

13.00-13.30 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

13.30-13.40 น. พิธีกรกล่าวต้อนรับ ชี้แจงวัตถุประสงค์และกำหนดการของงาน โดย ยิ่งชีพ อัฌชานนท์ ผู้จัดการ ILaw

13.40-14.00 น. กล่าวเปิดงาน “สถานการณ์สิทธิมนุษยชนไทยกับการลิดรอนสิทธิเสรีภาพ” โดย อังคณา นีละไพจิตร กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและประธานคณะทำงานด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 

14.00-14.35 น. สารคดีชีวิตผู้ลี้ภัยไทย

14.35-14.55 น. De-Talk ช่วงที่ 1 - ลี้ภัยจากพิษรัฐประหาร

De-Talk1: ผู้ลี้ภัยทางการเมือง โดย สุณัย ผาสุข Human Rights Watch 

De-Talk2: เพื่อนสยาม โดย รศ.ดร.เก่งกิจ กิติเรียงลาภ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

14.55 -15.05 พิธีกรสรุปประเด็นโดยรวมของ De-Talk ช่วงที่ 1

15.05 -15.35 De – Talk ช่วงที่ 2 - พิษฝังลึก

De-Talk3: ฉันโตในยุคคสช. โดย พริษฐ์ ชิวารักษ์ สหภาพนักเรียน นิสิต นักศึกษาแห่งประเทศไทย (สนท.)

De-Talk4: มหาวิทยาลัยหรือค่ายทหาร? โดย รศ.ดร.อนุสรณ์ อุณโณ เครือข่ายนักวิชาการเพื่อสิทธิพลเมือง

De-Talk 5: อำนาจนิยม รัฐราชการกับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21 โดย สฤณี อาชวานันทกุล

15.35-15.45 น. พิธีกรสรุปประเด็นโดยรวมของDe-Talk ช่วงที่ 2

15.45 – 16.15 De-Talk ช่วงที่ 3 - พิษกลายพันธุ์

De-Talk 6: สิทธิชุมชนกับการแย่งชิงทรัพยากร โดย สุภาภรณ์ มาลัยลอย มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม

De-Talk7: สืบทอดอำนาจผ่านการเลือกตั้ง สิทธิเสรีภาพที่ถูกริดรอนต่อไป โดย ณัชปกร นามเมือง ILaw

De-Talk8: การจัดการผลพวงรัฐประหาร ฟื้นฟูศักดิ์ศรีประชาชน โดย พูนสุข พูนสุขเจริญ ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน

16.15-16.25 น. พิธีกรสรุปประเด็นโดยรวมของDe-Talk ช่วงที่ 3

16.20-17.00 น. การแสดงดนตรี โดยวงสามัญชน

หมายเหตุ : เชิญชมนิทรรศการ “คนยังคงยืนเด่นโดยท้าทาย” แสดงเส้นทางการต่อสู้และสัญลักษณ์ต่อต้านการรัฐประหารของประชาชนในช่วง 5 ปี คสช. ระหว่างปี 2557-ปัจจุบัน โดยโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนและพิพิธภัณฑ์สามัญชน

- นำชมนิทรรศการ “คนยังคงยืนเด่นโดยท้าทาย” โดยอานนท์ ชวาลาวัณย์ (รอบละ 10 นาที)

- รอบที่ 1 เวลา 13.10 น.

- รอบที่ 2 เวลา 14.10 น.

- รอบที่ 3 เวลา 15.30 น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์