เวทีเสวนา “การเมืองไทยภายใต้รัฐธรรมนูญ 2560 : เดินหน้าหรือถอยหลัง”

Event Date: 
Tuesday, 9 July, 2019 - 13:00

วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00-16.00 น. ณ หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยวิทยากรประกอบด้วย ศ.ดร.อุดม รัฐอมฤตคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี , รศ.ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก ประธานคณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย และ ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายความยั่งยืนและบริหารศูนย์รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดำเนินรายการโดย ดร.ฌานิทธิ์ สันตะพันธุ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

พื้นที่ประชาสัมพันธ์