เสวนาวิชาการ หัวข้อ “ปฏิบัติการทวงคืนผืนป่ากับผลกระทบต่อคนจน: กรณีอุทยานแห่งชาติไทรทอง”

Event Date: 
Wednesday, 10 July, 2019 - 13:00

เครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับสำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งองค์การสหประชาชาติ  (UNOHCHR) โพรเทคชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล วิทยาลัยนวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยรังสิต และภาคีเครือข่ายหลากหลายองค์กรขอเรียนเชิญสื่อมวลชนเข้าร่วมงานเสวนาวิชาการ หัวข้อ “ปฏิบัติการทวงคืนผืนป่ากับผลกระทบต่อคนจน: กรณีอุทยานแห่งชาติไทรทอง”วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม (Auditorium) ชั้น 1 อาคารรัตนคุณากร (อาคาร 11) มหาวิทยาลัยรังสิต ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี

 

เนื่องด้วย “มาตรการทวงคืนผืนป่า” ตามคำสั่งคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 64/2557 ประกอบคำสั่ง ที่ 66/2557 กำหนดให้การดำเนินการดังกล่าวต้องไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้ยากไร้, ผู้ที่มีรายได้น้อย และผู้ไร้ที่ดินทำกิน ซึ่งได้อาศัยอยู่ในพื้นที่เดิมนั้น ๆ ก่อนคำสั่งนี้มีผลบังคับใช้ ยกเว้นผู้ที่บุกรุกใหม่จะต้องดำเนินการสอบสวน และพิสูจน์ทราบ เพื่อกำหนดวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมและดำเนินการตามขั้นตอน แต่อย่างไรก็ตามมาตรการดังกล่าวได้ส่งผลกระทบอย่างมากต่อคนจนไม่ว่าจะเป็นความเดือดร้อนจากการถูกจับกุม และดำเนินคดีในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ ป่าสงวนแห่งชาติ หรือกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ

รวมทั้งยังเกี่ยวเนื่องกับประเด็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น การแย่งยึดที่ดิน การไร้ที่ดินทำกิน หรือการบังคับให้ต้องโยกย้ายถิ่นฐาน ดังนั้นด้วยสถานการณ์เช่นนี้จึงนำมาสู่คำถามสำคัญที่ว่า ทำอย่างไรที่จะให้มาตรการดังกล่าว ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนผู้ยากไร้ และในขณะเดียวก็มุ่งส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการดูแล ปกป้อง อนุรักษ์ และฟื้นฟูป่า ผ่านการเสวนาจากมุมมองที่หลากหลายทั้งมุมมองสิทธิมนุษยชน มุมมองเชิงนโยบาย และมุมมองทางกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

อีกทั้งนโยบายดังกล่าวได้ส่งผลกระทบความเดือดร้อนอย่างหนักหน่วงต่อชาวบ้านคนจนๆไปทั่วประเทศ เช่น กรณีเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติไทรทอง เข้ามาปฏิบัติการจับกุม และยื่นฟ้องดำเนินคดีกับชาวบ้านซับหวาย ต.ห้วยแย้ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ จำนวน 14 ราย 19 คดี ซึ่งสถานภาพทางคดีนั้น ศาลอุทธรณ์พิพากษาจำคุกจำเลยครบทั้งหมด 14 ราย แล้ว ด้วยเหตุดังกล่าวนี้ เครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับสำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งองค์การสหประชาชาติ  (UNOHCHR) โพรเทคชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล วิทยาลัยนวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยรังสิต และภาคีเครือข่ายหลากหลายองค์กรจึงได้ร่วมกันจัดงานเสวนาวิชาการ หัวข้อ “ปฏิบัติการทวงคืนผืนป่ากับผลกระทบต่อคนจน: กรณีอุทยานแห่งชาติไทรทอง”ขึ้นในวันพรุ่งนี้ (พุธที่ 10 กรกฎาคม 2562) เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม (Auditorium) ชั้น 1 อาคารรัตนคุณากร (อาคาร 11) มหาวิทยาลัยรังสิต ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานีในโอกาสนี้เราจึงใคร่ขอเรียนเชิญสื่อมวลชนเข้าร่วมงานในวันและเวลาดังกล่าว  โดยภายในงานเสวนาจะมีกิจกรรมที่น่าสนใจดังนี้

•              กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานโดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต

•              กล่าวนำการจัดงาน โดย Ms. Therese Bjork จากสำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งองค์การสหประชาชาติ (UNOHCHR)

•              การเสวนาในหัวข้อ “ปฏิบัติการทวงคืนผืนป่ากับผลกระทบต่อคนจน: กรณีอุทยานแห่งชาติไทรทอง” โดย

- ศ.ดร.คณิต ณ นคร

- ศ.ดร.อมรา พงศาพิชญ์ ประธานคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

- รศ.ดร.อนุสรณ์ อุณโณ คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- คุณสุรพงษ์ กองจันทึกผู้อำนวยการศูนย์ศึกษากะเหรี่ยงและพัฒนา

- ชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบ

- อ.สุนี ไชยรส  จากวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต ดำเนินรายการ

กล่าวสรุปเวที โดย ดร.เอกพันธุ์ ปิณฑวณิช ผู้อำนวยการสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล

พื้นที่ประชาสัมพันธ์