สัมมนาวิชาการเนื่องในวาระครบรอบ 57 ปี คณะศิลปศาสตร์ มธ. และ 72 ปี ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ

Event Date: 
Friday, 16 August, 2019 - 08:30

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการเนื่องในวาระครบรอบ 57 ปี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ 72 ปี ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ ในวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 8.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมริมน้ำ ศศ 107 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

<< กำหนดการ >>

8.30-9.00 น. ลงทะเบียน

9.00-9.15 น. คณบดีคณะศิลปศาสตร์ กล่าวเปิดงาน

9.15-10.00 น. ปาฐกถาหัวข้อ “ประวัติศาสตร์สอนอะไร: ข้อคิดจากประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกาและไทย” 

โดย ศ.ดร.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ

------------------------------------------------------------

10.00-10.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง

------------------------------------------------------------
10.15-12.15 น. เสวนาหัวข้อ “ศิลปศาสตร์กับสาธารณะ” (Liberal Arts and the public) 

(1) รศ.ดร.ยุกติ มุกดาวิจิตร คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

(2) อ.ดร.ธนาวิ โชติประดิษฐ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

(3) อ.ดร.เบญจรัตน์ แซ่ฉั่ว สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ดำเนินรายการโดย รศ.ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

------------------------------------------------------------

12.15-13.15 น. พักรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

------------------------------------------------------------

13.30-16.00 น. เสวนา “อ่าน ‘ธเนศ’ : อ่านโลก-มนุษย์-สยาม”

เมื่อ 4 นักวิชาการ อ่านหนังสือ 4 เล่ม 4 เรื่อง ของธเนศ อาภรณ์สุวรรณ

(1) ผศ.ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อ่านหนังสือ "แปดทศวรรษสยามปฏิวัติ: บทวิเคราะห์การเมืองและประชาธิปไตยสยามไทยในระยะเปลี่ยนผ่าน"

(2) ผศ.ดร.แพร ศิริศักดิ์ดำเกิง คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 
อ่านหนังสือ "ความเป็นมาของทฤษฎี "แบ่งแยกดินแดน" ในภาคใต้ไทย"

(3) อ.ดร.อาวุธ ธีระเอก คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
อ่านหนังสือแปล "ลิงคอล์น: ความรู้ฉบับพกพา" (และบทความ “200 ปี เอบราแฮม ลิงคอล์น: ‘บ้านที่แตกแยกกันเอง ไม่อาจตั้งอยู่ได้’”) 

(4) อ.ดร.สุธิดา วิมุตติโกศล คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อ่านหนังสือ "กบฏวรรณกรรม"

ดำเนินรายการโดย ผศ. ศุภวิทย์ ถาวรบุตร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หมายเหตุ: ผู้เข้าร่วมงานจะได้รับแจกหนังสือที่ระลึก "สาส์นจากคณบดี" เมื่อครั้ง ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2550-2552 (หนังสือมีจำนวนจำกัด 100 เล่ม)

พื้นที่ประชาสัมพันธ์