เสวนาวิชาการพระพุทธศาสนากับความมั่นคงของชาติ ครั้งที่ 1

พื้นที่ประชาสัมพันธ์