เสวนา . "ระหว่างปริศนาและศรัทธา ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ กับการเมืองมนุษย์ในศตวรรษที่ 21"

Event Date: 
Monday, 19 August, 2019 - 13:00

เนื่องในโอกาสเปิดตัวหนังสือเกษียณอายุราชการ ศ.ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานเสวนา "ระหว่างปริศนาและศรัทธา ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ กับการเมืองมนุษย์ในศตวรรษที่ 21" ในวันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00-17.00 น. ณ ห้อง ร.103 ชั้น 1 คณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

.
#มุมมองจากศิษย์ ร่วมเสวนาโดย
-ศ.ดร.เกษียร เตชะพีระ
-รศ.ดร.ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์
-จุฬารัตน์ ดำรงวิถีธรรม
-ผศ.ดร.เกษม เพ็ญภินันท์
ดำเนินรายการโดย: ผศ.ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ
.
#มุมมองจากมิตร ร่วมเสวนาโดย
-ดร.ปริตตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูล
-รศ.ดร.ไชยันต์ รัชชกูล
-ดร.มารค ตามไท
-รศ.สมชาย ปรีชาศิลปกุล
ดำเนินรายการโดย: ผศ.ดร.จันจิรา สมบัติพูนศิริ
 

พื้นที่ประชาสัมพันธ์