เวทีสาธารณะภายใต้หัวข้อ “เหลียวหลังแลหน้ากับอนาคตผู้ถูกค้ามนุษย์: วันที่ประเทศไทยไม่มีใบเหลือง และไม่มีใครมาเฝ้าระวัง” 

Event Date: 
Friday, 16 August, 2019 - 08:30

ด้วยมูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา (มสพ.) ร่วมกับสำนักงานกฎหมาย เอส อาร์ (SR Law) มีการจัดเวทีสาธารณะภายใต้หัวข้อ “เหลียวหลังแลหน้ากับอนาคตผู้ถูกค้ามนุษย์: วันที่ประเทศไทยไม่มีใบเหลือง และไม่มีใครมาเฝ้าระวัง” เพื่อเปิดพื้นที่ให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานช่วยเหลือผู้เสียหายในช่วงห้าปีที่ผ่านมา และพูดคุยถกเถียงอย่างสร้างสรรค์ถึงข้อจำกัดและบทเรียน รวมถึงนำเสนอข้อเสนอแนะและความร่วมมือที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรมต่อผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เพื่อให้เข้าถึงสิทธิอันพึงมีพึงได้ และสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างยั่งยืนอย่างแท้จริง จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมระดมความคิดเห็นในเวทีสาธารณะ ในวันที่ 16 สิงหาคม เวลา 08.30 – 16.00น. ณ ห้องประชุมแกรนด์รัชดา บอลลูม โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค

ท่านที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกรุณาลงทะเบียนออนไลน์ใน https://forms.gle/9JB6w6YUFh3DQwYt7 หรืออีเมล phenpiccha.jkm@gmail.com ภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2019

 

พื้นที่ประชาสัมพันธ์