ประชุมวิชาการเรื่อง “วิธีวิทยา ปัญญาชนกับก้าวต่อไปของศาสตร์แห่งมนุษย์”

Event Date: 
Saturday, 31 August, 2019 - 08:30

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ร่วมกับชุดโครงการเวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการเรื่อง “วิธีวิทยา ปัญญาชนกับก้าวต่อไปของศาสตร์แห่งมนุษย์” ในวันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562 เวลา 8:30-15:00 น. ณ ห้อง Infinity ชั้น 7 โรงแรม AETAS Lumpini

ภายในงานพบกับการถกเถียงและเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงของวิธีวิทยาและบทบาทของปัญญาชนคนสำคัญทั้งในด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นปัญญาชนไทยที่ได้ปรับเปลี่ยนวิธีคิดของคนในสาขาของตนผ่านวิธีวิทยาใหม่ๆ หรือปัญญาชนต่างประเทศที่พยายามปรับเปลี่ยนวิธีวิทยาการมองศาสตร์ของตนให้ครอบคลุมประเด็นใหม่ๆ หรือเกี่ยวพันเชื่อมโยงกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากการศึกษาวิธีวิทยาและบทบาทของปัญญาชนในแง่ของการส่งต่อหรือถ่ายทอดความรู้แล้ว โครงการนี้ยังต้องการสำรวจศักยภาพของปัญญาชนในการปรับแนวคิดหรือภูมิปัญญาทางมนุษยศาสตร์หรือสังคมศาสตร์ที่ซับซ้อนให้เป็นหลักเกณฑ์เพื่อพัฒนาดัชนีชี้วัดการประเมินคุณภาพชีวิตได้

ลงทะเบียนสำรองที่นั่งได้ที่ http://bit.ly/2OFcUpC และทางเราจะส่งอีเมลตอบกลับไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทาง inbox ของเพจ Thai Humanities Forum หรือทาง thaihumanities@gmail.com

พื้นที่ประชาสัมพันธ์