Decentralizing Lanna: ออกจากศูนย์กลางล้านนา ครั้งที่ 2

Event Date: 
Friday, 20 September, 2019 - 15:00

Decentralizing Lanna: ออกจากศูนย์กลางล้านนา ครั้งที่ 2
วันที่ 20 ก.ย. 2562 ณ พิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

กำหนดการ

08.30 เริ่มเปิดให้ลงทะเบียน

09.00 – 09.15 หัวหน้าโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขงกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมเสวนากล่าวรายงาน
ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

09.15 – 10.00 องค์ปาฐก (Keynote Speaker) เรื่อง “Recentralizing Lanna ล้านนากับการรวมศูนย์อำนาจซ้ำ” โดย รศ.ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

10.00 – 10.15 เบรก รับประทานอาหารว่าง

10.15 – 10.45 “ผู้คนก่อนหริภุญไชย ข้อค้นพบใหม่จากร่องรอยโลหกรรมโบราณในพื้นที่จังหวัดลำพูน” โดย คุณยอดดนัย สุขเกษม นักโบราณคดีประจำสำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่

10.45 – 11.15 “อิตถีลักษณ์คติ:เรื่องของลับในปั๊บสา” โดย อาจารย์พวงผกา ธรรมธิ อาจารย์ประจำสำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

11.15 – 11.45 “การลื่นไหลในอัตลักษณ์พระเจ้าไม้เมืองน่าน” โดย อาจารย์ฉัตร์ณพัฒน์ ปัญญาเพชร อาจารย์ประจำสำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

11.45 – 12.15 แสดงความคิดเห็น / สอบถามเพิ่มเติม

12.15 – 13.15 รับประทานอาหารกลางวัน

13.15– 13.45 “ข้อมูลหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีต่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจท้องถิ่นจังหวัดพะเยา กรณีสถานที่กระทำสัตย์ปฏิญาณของสามกษัตริย์ ณ ริมฝั่งแม่น้ำอิง” โดย อาจารย์นริศ ศรีสว่าง รักษาการหัวหน้างานโครงการจัดตั้งศูนย์ศิลปวัฒนธรรมล้านนา (ไต) มหาวิทยาลัยพะเยา

13.45 – 14.15 "ตาก" เมืองลูกผสม : พรมแดนวัฒนธรรมสยาม-ล้านนา โดย อาจารย์นครินทร์ น้ำใจดี สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

14.15 – 14.45 “ศาสนา 2 ห้อง: การเมืองเรื่องศาสนาหลังยุคครูบาศรีวิชัย” โดย คุณณัฐพงศ์ ดวงแก้ว

14.45 – 15.15 “แม่สายสะอื้น" ของ อ.ไชยวรศิลป์ จากมุมมองชายแดนศึกษา โดย สืบสกุล กิจนุกร ศูนย์วิจัยนวัตกรรมสังคมเชิงพื้นที่ สำนักวิชานวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

15.15 – 15.45 แสดงความคิดเห็น / สอบถามเพิ่มเติม
15.45 – 16.00 พิธีปิดการเสวนา

พื้นที่ประชาสัมพันธ์