มธ.จัดปาฐกถาเกียรติยศในโอกาสครบ 85 ปี  รวมพลังหยุดยั้งวิกฤตเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ 

Event Date: 
Wednesday, 18 September, 2019 - 12:30

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญสื่อมวลชนและผู้สนใจเข้าร่วมฟังปาฐกถาเกียรติยศ เนื่องในโอกาสครบรอบ 85 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ฮิโรชิ คิดะ Head and Specially Invited Professor of Research Center for Zoonosis Control  แห่งมหาวิทยาลัยฮอกไกโด และปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 ในเรื่อง “ความพร้อมในการรับมือ การระบาดของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่?” (Are we prepared for pandemic influenza?)  และปาฐกถาพิเศษ “วิวัฒนาการและการกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่” (Seasonal influenza evolution and antigenic drift)โดยศาสตราจารย์ ดร. นพ.ประเสริฐ เอื้อวรากุล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อยกระดับองค์ความรู้และตระหนักถึงความสำคัญของการรับมือกับโรคไข้หวัดใหญ่ ปัญหาด้านสาธารณสุขที่ทั่วโลกกำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้น วันพุธที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 12.30–15.00 น. ณ  ห้องประชุมนานาชาติ (Global Citizen Hall) อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม (อาคารปิยชาติ 2)  ชั้น 2  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

 

พื้นที่ประชาสัมพันธ์