เสวนาเพื่อยุติโทษประหารชีวิตในประเทศไทย

Event Date: 
Thursday, 10 October, 2019 - 12:30

10 ตุลาคม 2019 เวลา 12:30 – 16:30 น. ห้องประชุม 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  จัดโดย เครือข่ายยุติโทษประหารชีวิต และ Amnesty International Thailand

ลงทะเบียนสำรองที่นั่งออนไลน์ได้ที่ http://bit.do/faQqL

เนื่องในโอกาสวันยุติโทษประหารชีวิตสากล (ตรงกับวันที่ 10 ตุลาคมของทุกปี) จะมีการจัดกิจกรรมรณรงค์ยุติโทษปรหารชีวิตอย่างกว้างขวางในหลายประเทศ เครือข่ายยุติโทษประหารชีวิต ซึ่งเกิดจากการรวมตัวของกลุ่มองค์กรที่สนับสนุนการยุติโทษประหารในประเทศไทย ประกอบด้วย สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มูลนิธิสันติภาพและวัฒนธรรม สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน สมาคมแอมเนสตี้อินเตอร์เนชั่นแนลประเทศไทย มูลนิธิผสานวัฒนธรรม จึงเห็นควรที่จะจัดงานเสวนายุติโทษประหารชีวิตขึ้น เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และสร้างความตระหนักรู้ในสังคมไทยในเรื่องโทษประหารชีวิต โดยได้รับการสนับสนุนจากสถานทูตฝรั่งเศส

กำหนดการ

12.30 น. ลงทะเบียน

13.00 น. ดร.ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์ ผู้แทนเครือข่ายยุติโทษประหาร
ชีวิต ชี้แจงวัตถุประสงค์
ฯพณฯ ฌัก ลาปูฌ เอกอัครราชทูตฝรั่งเศส กล่าวเปิดงาน

13.20 น. เสวนาเรื่อง “ยุติโทษประหารชีวิตในมุมมองสากล”
กิโยม สิมง นักกฏหมายจากประเทศฝรั่งเศส
ราจีฟ นารายัน อำนวยการฝ่ายนโยบาย คณะกรรมการสากลต่อ
ต้านโทษประหารชีวิต
ดร.น้ำแท้ มีบุญสลาง อัยการจังหวัด สำนักงานอัยการคดี
เยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี

15.00 น. เสวนาเรื่อง “ความจำเป็นและอุปสรรคในการยุติโทษประหารชีวิต
ในประเทศไทย”
อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ หรือผู้แทน*
เกศริน เตียวสกุล ผู้ศึกษาเรื่องนักโทษรอประหารชีวิตในเรือนจำ
สมชาย หอมลออ ทนายความสิทธิมนุษยชน

16.20 – 16.30 น. ดร. โคทม อารียา อ่านถ้อยแถลงของเครือข่ายยุติโทษประหารชีวิต

หมายเหตุ * (อยู่ในระหว่างการประสานงาน)
มีล่ามภาษา: แปลไทย-อังกฤษ

พื้นที่ประชาสัมพันธ์