สัมมนาวิชาการ "วิกฤตกระบวนการยุติธรรม จังหวัดชายแดนใต้ จากบทเรียนสู่การปฏิรูป"

Event Date: 
Thursday, 17 October, 2019 - 09:00

17 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09:00-13:00 น. ณ ห้องประชุมโสภาพิสัย ชั้น6 โรงแรมตันหยง จังหวัดนราธิวาส

 

ปัญหาต่างๆที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นสภาพความเป็นอยู่ ปัญหาเศรษฐกิจที่อยู่ที่ทำกิน ความยากจน การศึกษา และวัฒนธรรมที่ถูกทำลาย แต่ปัญหาสำคัญประการหนึ่งที่ยังไม่มีการหยิบยกมาพูดถึงอย่างตรงไปตรงมาคือการไม่ได้รับความเป็นธรรมจากกระบวนการยุติธรรม

ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ที่มีปัญหาทับซ้อนต่างจากพื้นที่อื่น กล่าวคือการประกาศกฎอัยการศึกเกือบทุกอำเภอและมีประกาศ พรก.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินทับซ้อนทำให้การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงทุกฝ่ายมีการบังคับใช้กฎหมายหลายฉบับ ส่งผลกระทบถึงประชาชนอย่างมากในชีวิตประจำวันเป็นระยะเวลานานมากว่า 15 ปี แม้ว่าประชากรบางส่วนจะเห็นว่าการใช้อำนาจกฎหมายพิเศษจะยังมีความจำเป็น แต่ต้องไม่กระทบสิทธิขั้นพื้นฐานและต้องมีการตรวจสอบถ่วงดุลหากบุคลากรในฝ่ายความมั่นคง

การจัดสัมมนาวิชาการในครั้งนี้เปิดช่องทางแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแสวงหาความร่วมมือเพื่อให้ประชาชนกลุ่มชาติพันธุ์ จากทุกศาสนา กลุ่มผู้ด้อยโอกาสต่างๆ ได้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักในสิทธิของตน เพื่อให้สามารถเข้าถึงความยุติธรรม อันเป็นสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานในสังคมที่เป็นประชาธิปไตย

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้ากับกิจกรรมเสวนาดังกล่าวในวันที่ 17 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09:00-13:00 น. ณ ห้องประชุมโสภาพิสัย ชั้น6 โรงแรมตันหยง จังหวัดนราธิวาส

พื้นที่ประชาสัมพันธ์