การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ หัวข้อเรื่อง "การใช้สื่อของรัฐบาลไทย และนัยสำคัญต่อสิทธิมนุษยชน กรณีศึกษา รายการคืนความสุข"

Event Date: 
Friday, 11 October, 2019 - 10:00

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอเชิญผู้สนใจร่วมฟัง การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ของ น.ส.ปฐมพร แก้วหนู ในหัวข้อเรื่อง "การใช้สื่อของรัฐบาลไทย
และนัยสำคัญต่อสิทธิมนุษยชน กรณีศึกษา รายการคืนความสุข"

ผศ.ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ กรรมการ
ดร.ประทับจิต นีละไพจิตร กรรมการ
ดร.เบญจรัตน์ แซ่ฉั่ว ที่ปรึกษา

ศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562
เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้อง 119 ชั้น 1
อาคารปัญญาพิพัฒน์
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ติดต่อ : 02-441-0815

พื้นที่ประชาสัมพันธ์