เสวนาวิชาการ "ถ้าไม่ยกย่อง ก็อย่าเหยียบย่ำ การเคลื่อนไหวของคณะสงฆ์ในบริบทการเมืองร่วมสมัย"

Event Date: 
Monday, 25 November, 2019 - 13:30

คณะสังคมวิทยาและมานุษยยวิทยา มธ จัดเสวนาวิชาการ หัวข้อการเคลื่อนไหวของพระสงฆ์ในบริบทการเมืองร่วมสมัย  

พื้นที่ประชาสัมพันธ์