เสวนาหนังสือ "When is the Nation? - เมื่อใดจึงเป็นชาติ"

Event Date: 
Thursday, 19 December, 2019 - 16:30

หลักสูตรการเมืองและโลกสัมพันธ์ศึกษา (Politics and Global Studies) คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมเสวนาหนังสือ "When is the Nation? - เมื่อใดจึงเป็นชาติ"

ณ ห้องสมุดรูฟุส ดี สมิธ และ ชำนาญ ยุวบูรณ์ ชั้น 3 ตึก 3 คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 16.30-19.00 น.

รายชื่อวิทยากร

• ธเนศ วงศ์ยานนาวา (คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
• เก่งกิจ กิติเรียงลาภ (คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
• ชาตรี ประกิตนนทการ (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร)
• ฐนพงศ์ ลือขจรชัย (นักศึกษาปริญญาเอก คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

ดำเนินการเสวนาโดย จักรกริช สังขมณี (คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ร่วมสนับสนุนงานโดยสำนักพิมพ์ Illuminations Editions

ต้องลงทะเบียนเพื่อเข้างานเท่านั้นที่ (จำกัด 40 คน)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhjp3lBQabU0By53gMTO8F9lPExDekRwQwRWOwZzSMThGyRw/formResponse

พื้นที่ประชาสัมพันธ์