เวทีเสวนา ครช.สัญจร คร้ังที่ 4 "ถอนพิษรัฐธรรมนูญดีปลี: แก้เผ็ดอย่างไรให้กินได้"

Event Date: 
Wednesday, 4 December, 2019 - 13:00

กลุ่ม Law Long Beach ร่วมกับ คณะรณรงค์เพื่อรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน (ครช.)ขอเชิญชวนร่วมเวทีเสวนา ครช.สัญจร คร้ังที่ 4 "ถอนพิษรัฐธรรมนูญดีปลี: แก้เผ็ดอย่างไรให้กินได้" วันที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้อง 503 ชั้น 5 อาคารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

พบกับ ปาฐกถา "ไม่แก้รัฐธรรมนูญ 'นาย' ไม่หายจน" โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ อุณโณ ประธานคณะรณรงค์เพื่อรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน (ครช.)

และการเสวนา "ถอนพิษรัฐธรรมนูญดีปลี: แก้เผ็ดอย่างไรให้กินได้" โดย อาจารย์อุเชนทร์ เชียงเสน อาจารย์ประจำสำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

อาจารย์สุรัช คมพจน์ อาจารย์ประจำสำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจะนะ

อาจารย์อสมา มังกรชัย อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ดร.อารยา สุขสมอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี ผู้อำนวยการศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ ม.อ.ปัตตานี

คุณรุ่งเรือง ระหมันยะ นายกสมาคมคนรักษ์ทะเลจะนะ

คุณนัฐาพันธ์ แสงทับ สหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ (สกต.)

คุณอภิศักดิ์ ทัศนี ผู้นำเยาวชนกลุ่ม Beach For Life

และตัวแทนนักศึกษา กลุ่มนักกฎหมายอาสา- Law Long Beach

ดำเนินรายการโดย :

อาจารย์ธีรวัฒน์ ขวัญใจ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

พื้นที่ประชาสัมพันธ์