เสวนา Philosophy, Culture and Films ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ “ทิ้ง: จากข้าวของถึงความทรงจำและความอยากลืม”

Event Date: 
Thursday, 9 January, 2020 - 17:00

ภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังเสวนา Philosophy, Culture and Films ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ “ทิ้ง: จากข้าวของถึงความทรงจำและความอยากลืม”

ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 17.00 – 19.00 น. ณ ห้อง 301 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ร่วมเสวนา
ผศ.ดร.เกษม เพ็ญภินันท์
หัวหน้าภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ. ปวิตร มหาสารินันทน์
CEO, art4d

ดร.ธนาวิ โชติประดิษฐ
ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ตรีพล เกิดนาค
สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม (BALAC) คณะอักษรศาสตร์

กำหนดการ
17.00 – 17.15 น. รองศาสตราจารย์ ดร. สุรเดช โชติอุดมพันธ์ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ กล่าวเปิดงาน
17.15 – 18.15 น. การเสวนาหัวข้อ “ทิ้ง: จากข้าวของถึงความทรงจำและความอยากลืม”
18.15 – 18.45 น. ช่วงถามตอบ
18.45 – 19.00 น. มอบของที่ระลึกและถ่ายรูปร่วมกัน

พื้นที่ประชาสัมพันธ์