ปาฐกถาพิเศษ ธงชัย วินิจจะกูล หัวข้อ “นิติรัฐอภิสิทธิ์และราชนิติธรรม: ประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาของ Rule by Law แบบไทย”

Event Date: 
Monday, 9 March, 2020 - 13:00

เตรียมพบกับการแสดงปาฐกถาพิเศษ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 17 “นิติรัฐอภิสิทธิ์และราชนิติธรรม: ประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาของ Rule by Law แบบไทย” โดย ศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย วินิจจะกูล Emeritus Professor of History, University of Wisconsin-Madison

วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 13.00-15.30 น. ณ อุทยานเรียนรู้ป๋วย 100 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต


 

พื้นที่ประชาสัมพันธ์