แถลงข่าว LPV/r และ Oseltamivir ยารักษา โคโรน่าไวรัสสายพันธุ์ใหม่: กรณีศึกษาพัฒนาคุณภาพระบบทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อการเข้าถึงยา

Event Date: 
Tuesday, 4 February, 2020 - 12:30

โดย
- รศ.ดร.ภญ.จิราพร ลิ้มปานานนท์ นายกสภาเภสัชกรรม
- รศ.ดร.ภญ.นุศราพร เกษสมบูรณ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- ผศ.ดร.ภญ.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี ผู้จัดการศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.)
- นายเฉลิมศักดิ์ กิตติตระกูล เจ้าหน้าที่รณรงค์การเข้าถึงยามูลนิธิเข้าถึงเอดส์
- น.ส.กรรณิการ์ กิจติเวชกุล รองประธาน FTA Watch

วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 12.30-13.30 น.
ณ ห้องประชุมสภาเภสัชกรรม ชั้น 10
อาคารที่ทำการสภาวิชาชีพด้านสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข

ร่วมจัดโดย
สภาเภสัชกรรม
ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยาจุฬาฯ
มูลนิธิเข้าถึงเอดส์
เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ประเทศไทย
เครือข่ายนักวิชาการเพื่อการเข้าถึงยา
และ FTA Watch

พื้นที่ประชาสัมพันธ์