เสวนานักวิจัยรุ่นใหม่ รัฐศาสตร์หลากฉากทัศน์ . "รัฐธรรมนูญซ่อนกลกับพิธีกรรมประชามติ: การเมืองวัฒนธรรมของการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2559"

Event Date: 
Friday, 14 February, 2020 - 13:00

ศูนย์วิจัย ดิเรก ชัยนาม คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานเสวนานักวิจัยรุ่นใหม่ รัฐศาสตร์หลากฉากทัศน์ "รัฐธรรมนูญซ่อนกลกับพิธีกรรมประชามติ: การเมืองวัฒนธรรมของการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2559" เสนอโดย: คุณหทัยกาญจน์ ตรีสุวรรณ (มหาบัณฑิตจากคณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์)

ร่วมอภิปรายโดย:
-ศ.ดร.เกษียร เตชะพีระ (คณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์)
-ผศ.ดร.วิไลวรรณ จงวิไลเกษม (คณะวารสารศาสตร์ฯ ม.ธรรมศาสตร์)

ดำเนินรายการโดย: คุณต่อศักดิ์ จินดาสุขศรี (นักศึกษาปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์)

วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00-15.30 น.
ณ ห้อง ร.102 ชั้น 1 คณะรัฐศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์

พื้นที่ประชาสัมพันธ์